ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym informuje, że: 
 
Tożsamość administratora:
 
Administratorem Państwa danych osobowych są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr: 0000211506 , NIP: 1040000159, REGON: 978093091, zwana dalej „Administratorem”.
 
Inspektor ochrony danych osobowych:
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus. Z inspektorem może się Pani / Pan skontaktować przy pomocy adresu e-mail: bądź przy pomocy numeru
tel.: 68-411-40-46.
 
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 
Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w szczególności realizując na podstawie wyrażonej zgody, w związku z realizacją zawartych umów, w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym (tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków) czy wypełniając ciążące na nim obowiązki prawne. Administrator  będzie przetwarzać Państwa dane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz f RODO.
 
Cele przetwarzania danych osobowych:
 
Dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w następujących celach:
 • należytego wypełnienia zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.);
 • archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce w związku z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019, poz. 2020 ze zm.);
 • zabezpieczenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach dowodowych w toczących się przed sądami sprawach w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1495 ze zm.) oraz ustawą z dnia 17 listopada 1964 r.;
 • przygotowywania oraz przeprowadzania postępowań przetargowych w związku z ustawą
 • dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.)
 • przeprowadzania procesu rekrutacji oraz świadczenia pracy w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 2432, ze zm.);
 • zawierania umów z klientami oraz innymi podmiotami w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1495 ze zm.);
 • przeprowadzenia działań niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą w związku z podpisaną umową z Administratorem;
 • prowadzenia działań promocyjnych oraz marketingowych w przypadku wyrażonej zgody;
 • wysyłaniem korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenia jej rejestru.
Obowiązek podania danych osobowych:
 
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne do:
 • realizacji żądania objętego wnioskiem jako warunek zawarcia lub kontynuacji umowy na dana usługę, zlecenie, inwestycję i remont,
 • obsługi kierowanej do Administratora korespondencji, zgłoszeń lub wniosków.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa współpraca z Administratorem.
 
Udostępnianie i przekazywanie państwa danych osobowych:
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora).
 
Informujemy, że jako Administrator Państwa danych osobowych nie będziemy ich przekazywać do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU
 
Administrator Państwa danych osobowych nie zamierza podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
Jak długo będziemy przetwarzać państwa dane osobowe.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w szczególności:
 • przez cały okres realizacji umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym),
 • do czasu zakończenia postępowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu zamówienia i przysługujący okres gwarancji,
 • przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym (dostawa wody
  i odprowadzanie ścieków), tj. przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza,
  a następnie przez okres czasu zapewniający realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat),
 • przez okres realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2020, poz. 1655 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019, poz. 2020 ze zm.),
 • przez okres zatrudnienia w jednostce w przypadku dokumentacji pracowniczej oraz po jego zakończeniu w zależności od daty zatrudnienia przez okres 50 lub 10 lat w związku z ustawą
  z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 2432, ze zm.).
 • nie dłużej niż to konieczne, przez okres czasu niezbędny do zakończenia realizacji obsługi przekazanych przez Państwa wniosków i zgłoszeń;
UPRAWNIENIA JAKIE PAŃSTWO POSIADAJĄ
 
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób przetwarzania Państwa danych przez Administratora.
 
UWAGA: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych procesów dostępne są na stronie internetowej jednostki oraz budynkach należących do Administratora.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Bielecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Bielecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-13 09:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Bielecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-13 09:16:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Turzańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 10:13:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1862 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »