ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, skrót: RODO), Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze niniejszym informuje, że Administratorem Państwa danych osobowych są „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod nr: 0000211506 , NIP: 1040000159, REGON: 978093091, zwane dalej „Administratorem”.

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE W JAKICH ADMINISTRATOR PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Administrator realizując zadania w interesie publicznym (tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków) oraz wypełniając ciążące na Administratorze obowiązki prawne  będzie przetwarzać Państwa dane (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c oraz e RODO*) w  celach:
 1. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1152) (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO).
 2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.) (na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO*).
Administrator w ramach prawnie uzasadnionego interesu będzie przetwarzać Państwa dane (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO) w celach:
 1. badania rynku w ramach przygotowania postępowań przetargowych,
 2. identyfikacji oraz nabywania nieruchomości w związku z planowaniem i realizacją przez Administratora inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 4. ustalenia zasadności roszczeń oraz obrony przed roszczeniami właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomość, z tytułu eksploatowanych lub użytkowanych przez Administratora urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, budynków zlokalizowanych na tych nieruchomościach, do których Administrator nie dysponuje tytułem prawnym,
 5. ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej.
Administrator na Państwa żądanie,  w ramach obsługi Państwa wniosków na realizację usług świadczonych przez Administratora będzie przetwarzać Państwa dane (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO)  w celu przeprowadzenia analizy możliwości realizacji danej usługi, zlecenia, inwestycji i remontu oraz zawarcia umowy na daną usługę, zlecenie, inwestycję i remont pomiędzy Administratorem a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy. Na tej samej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane przekazane przez Państwa z wykorzystaniem formularzy internetowych Administratora w celu rozliczenia usług.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest ono niezbędne do:
 1. realizacji żądania objętego wnioskiem jako warunek zawarcia lub kontynuacji umowy na dana usługę, zlecenie, inwestycję i remont,
 2. obsługi kierowanej do Administratora korespondencji, zgłoszeń lub wniosków.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwa współpraca z Administratorem.

UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe (zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora).
 
Informujemy, że jako Administrator Państwa danych osobowych nie będziemy ich przekazywać do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych. 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU

Administrator Państwa danych osobowych nie zamierza podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 1. nie dłużej niż to konieczne, przez okres czasu niezbędny do zakończenia realizacji obsługi przekazanych przez Państwa wniosków i zgłoszeń,
 2. przez cały okres realizacji umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym),
 3. do czasu zakończenia postępowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu zamówienia i przysługujący okres gwarancji,
 4. przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym (dostawa wody i odprowadzanie ścieków), tj. przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza, a następnie przez okres czasu zapewniający realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat),
 5. przez okres realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018.217 z p. zm.).

UPRAWNIENIA JAKIE PAŃSTWO POSIADAJĄ

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na sposób przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach ochrony Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres mailowy lub telefonując pod numer +48 68 45 19 300 (w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adam Bielecki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adam Bielecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-13 09:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Bielecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-13 09:16:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Bielecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-13 09:16:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »