ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności serwisu BIP Spółki ZWiK

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Spółki ZWiK.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. Nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami.
  2. Linki Druków do pobrania z rozszerzeniem PDF standardowo otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na możliwe inne ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  3. Dla linków Druków do pobrania z rozszerzeniem DOC, XLS standardowo uruchamiana jest lokalna usługa pobierania dokumentu na lokalny dysk urządzenia.
  4. Niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji i ich nowe wersje są sukcesywnie udostępniane.
  5. Strona nie w pełni współpracuje z technologiami asystującymi np. czytnikami ekranu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego ZWiK Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej BIP Spółki ZWiK można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Chmielewski, adres poczty elektronicznej

<e-mail>

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 68 451 12 962. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ZWiK Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra

Przed budynkiem wyznaczono wyraźnie oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku ZWIK Sp. z o.o., przy schodach na słupku poręczy zmontowano dostępny dzwonek oznakowany graficznie z napisem DZWONEK POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Po przyciśnięciu przycisku pojawi się pracownik ZWIK, który udzieli pomocy bądź skontaktuje petenta z konkretną osobą odpowiedzialną za sprawę interesanta.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie Spółki nie ma możliwości korzystania z przenośnej pętli indukcyjnej oraz tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Turzańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 07:50:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Turzańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 07:50:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Turzańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 10:57:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »